Na vsebino

Trajnostna vizija Ljubljanskega gradu

Ljubljanski grad je tehnološko sodoben, trajnostno naravnan in dostopen objekt. V celoti je obnovljen in vzdrževan v skladu s smernicami ter trendi varovanja in prezentacije kulturne dediščine. Ponuja inovativne načine kulturnega izražanja in organizacijo poslovnih in družabnih srečanj. Na Ljubljanskem gradu se zrcali odličnost slovenske kulinarike. Je tudi paradni konj slovenskega (kulturnega) turizma, saj s svojimi turističnimi produkti, ki so trajnostno naravnani in družbeno odgovorni, postavlja trende. S svojim delovanjem v svet prenaša zavedanje, da je grad s svojo okolico kraj zgodovinsko bogate preteklosti in kraj vrhunske ter raznolike ustvarjalnosti.

Potencial Grajskega griča, ki je z umikom mirujočega prometa s svojimi zelenimi površinami še bolj povezan z gradom in je integralni del njegove ponudbe, je v celoti izkoriščen. Tudi s pomočjo naprednih tehnologij ponuja možnost razširitve že obstoječih dejavnosti ali umestitev povsem novih vsebin s področij kulture, izobraževanja, prostega časa ter doživljajskega turizma. Vse dogajanje na Grajskem griču se odvija tako, da ne ogroža njegovih naravnih in kulturnih danosti, zato ostaja zelena oaza nad mestom, ki v povezavi z gradom ponuja možnost kakovostnega preživljanja prostega časa, za kar si je obiskovalcu vredno vzeti cel dan.

Ljubljanski grad je edinstven preplet zgodovine in sedanjosti, ki je usmerjen v prihodnost. Kot tak je postal prepoznavni simbol glavnega mesta in kulturna atrakcija, ki zaradi svoje izjemnosti in zgodovinske in naravne danosti privablja obiskovalce s celega sveta.
V obdobju delovanja javnega zavoda (od leta 2011) se kot spletišče različnih umetnosti, ki v obiskovalcih pušča trajen odtis in spomin na preteklost, uveljavlja na področju kulture.

Trajnostna strategija je vizualno skomunicirana na Ljubljanskem gradu preko napisov THINK, ACT in SHARE. THINK obiskovalce in zaposlene spodbuja k razmišljanju ter zavedanju o pomenu trajnosti. ACT nagovarja k aktivni udeležbi in uresničevanju zadanih ciljev in ukrepov. SHARE pa vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Ljubljanskega gradu.  

Trajnostno vizijo Ljubljanskega gradu sestavljajo tri področja: management, okolje in skupnost.

Management

Ljubljanski grad s prenovo, ki je v veliki meri že zaključena, postaja primer dobre prakse, ki izhaja iz dejstva, da ves čas sledi trendom, in je primer, kako se ob obnovi tako starega objekta z vztrajnostjo in iskanjem najprimernejših rešitev zmanjšuje vplive na okolje in tako prispeva k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. S kreiranjem novih programov,  ki so z vidika okolja nezahtevni, krepi svojo lokalno in mednarodno prepoznano vlogo v glavnem mestu, ki je samo po sebi vzor in primer odličnega reševanja vseh okoljskih vprašanj; to se je odrazilo tudi v nazivu zelena prestolnica Evrope, katerega nosilec je bila Ljubljana že leta 2016.

Svojo vizijo in vodilno vlogo pri povezovanju kulturne dediščine in turizma širi – SHARE – tako v lokalnem kot v mednarodnem okolju.

Okolje

Optimalno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, kako zmanjševati porabo energije in vode, je med glavnimi nalogami THINK, ki jim Ljubljanski grad sledi tako pri kreiranju novih programov kot pri obnovah ACT, ki so že realizirane. Na zanimiv način kaže svojo usmeritev tudi skozi ves čas obnove, saj je zavedanje negativnih vplivov na okolje vse bolj in bolj prisotno. Na tak način je vzor tudi za vse ostale, ki se odločajo za podobne ali enake poti SHARE.


SAVE WATER.
•    Don't flush the loo more than you have too.
•    »Zap the tap.«                                    
•    If anything leaks, be the first to report.

Poraba vode

•    Redno spremljamo porabo vode; osebje sproti ugotavlja večja odstopanja in določi potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
•    Zaposleni redno pregledujejo stanje prostorov in drugih javnih površin. V primeru puščanja ali drugih nepravilnosti v vodovodnem sistemu se hitro odzovemo in odpravimo težave.

 
REDUCE ENERGY.                        
•    Turn the lights off when leaving the work place.

Energetska poraba

•    Pred leti smo se odločili za večjo investicijo v varčne LED-sijalke in jih namestili povsod, kjer je bilo mogoče, kar danes predstavlja približno 90 % vseh svetil na Ljubljanskem gradu. Na mestih, kjer je bilo mogoče, smo namestili senzorje za samodejno prižiganje in ugašanje luči.
•    Pred leti smo postavili banko ledu, ki nam omogoča, da za hlajenje prostorov porabimo bistveno manj energije.
•    Redno spremljamo porabo različnih virov energije; če s pomočjo osebja ugotovimo večja odstopanja, določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
•    Če popravilo električnih naprav ni mogoče ali ni smotrno, jih zamenjamo z energetsko varčnimi. V primerih okvar električnih naprav preverimo možnosti popravila. Če se izkaže popravilo za nesmotrno, se odločimo za nakup energetsko varčne nadomestne naprave. Za večje energetske porabnike zagotavljamo redne preventivne preglede, s čimer zagotavljamo neprekinjeno optimalno delovanje.

 
RECYCLE WASTE

Najlažje upravljamo z odpadki, če jih sploh ne proizvajamo. Se pa popolnoma zavedamo, kako nemogoče je to. Največ lahko naredimo, da odpadke recikliramo, zato je na vsakem košu označba, ki nam olajša recikliranje.

Skupnost (zaposleni / najemniki / dobavitelji / lokalna skupnost)

Z mislijo THINK na lokalne ponudnike med gosti promoviramo lokalne izdelke, storitve in doživetja in s tem aktivno pripomoremo k njihovemu uspešnemu poslovanju.

Na Ljubljanskem gradu imamo tri najemnike s področja gostinstva, ki za naše skupne goste izbirajo ACT najboljše lokalne izdelke in storitve, s čimer so gostje deležni neponovljivih doživetij z lokalnim pridihom. Z gosti delimo SHARE:

•    lokalno pridelana živila in pijačo,
•    edinstveno priložnost dostopa do pitne vode iz pitnikov,
•    informacije o peš poteh in o možnostih raziskovanja mesta peš ali s kolesom,
•    informacije o lokalnih ponudnikih izletov in ekskurzij v Ljubljani in Sloveniji.

Zaposleni na Ljubljanskem gradu skrbimo za uresničevanje osnovne vizije Ljubljanskega gradu, zato odgovorno vodimo kadrovsko politiko:

•    s skrbnim izborom vseh novo zaposlenih, študentov in zunanjih sodelavcev,
•    z rednimi dopolnitvami standardov dela, ki vsem zaposlenim omogočajo delo po enakih normativih,
•    s ciljnim vodenjem in motiviranjem zaposlenih,
•    s preverjanjem zadovoljstva zaposlenih z vsakoletno anketo,
•    z obojestranskim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti.

Naš cilj je zaposlovati najboljše in jim zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo ACT.

Na Ljubljanskem gradu – v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana in Zvezo društev likovnih umetnikov – ponujamo raznolik nabor razstav. Z glasbenim društvom ETNOBEAT, zavodom Godibodi in javno ustanovo Imago Sloveniae ter še nekaterimi drugimi pa sodelujemo na področju glasbenih kulturnih dogodkov.
S tem promoviramo slovensko kulturo in goste spodbujamo k širjenju SHARE kulturnih doživetij.