Na vsebino

Trajnostna vizija Ljubljanskega gradu

Zelena oaza nad mestom

Ljubljanski grad je tehnološko sodoben, trajnostno naravnan in dostopen objekt. V celoti je obnovljen in vzdrževan v skladu z usmeritvami varovanja in predstavljanja kulturne dediščine. Ponuja inovativne načine kulturnega izražanja ter organizacijo poslovnih in družabnih srečanj. Na Ljubljanskem gradu se zrcali odličnost slovenske kulinarike. Je tudi paradni konj slovenskega (kulturnega) turizma, saj s svojo turistično ponudbo, ki je trajnostno naravnana in družbeno odgovorna, postavlja smernice in narekuje razvoj. S svojim delovanjem v svet prenaša zavedanje, da je grad s svojo okolico kraj bogate preteklosti ter vrhunske in raznolike ustvarjalnosti.

Grajski grič, ki je z umikom mirujočega prometa s svojimi zelenimi površinami še bolj povezan z gradom in del njegove ponudbe, je v celoti izkoriščen. Z naprednimi tehnologijami ponuja razširitev že obstoječih dejavnosti in povsem nove vsebine s področij kulture, izobraževanja, prostega časa ter doživljajskega turizma. Vse dogajanje na Grajskem griču poteka tako, da ne ogroža njegovih naravnih in kulturnih danosti, zato ostaja zelena oaza nad mestom, ki v povezavi z gradom obiskovalcu ponuja kakovostno preživljanje prostega časa, za kar si je vredno vzeti cel dan.

Na Ljubljanskem gradu se edinstveno prepletata zgodovina in sedanjost, njegov pogled pa je zazrt v prihodnost. Kot tak je postal prepoznaven simbol glavnega mesta in kulturna zanimivost, ki zaradi svoje izjemnosti in zgodovinske in naravne danosti privablja obiskovalce z vsega sveta.
Ves čas delovanja se javni zavod (od leta 2011) uveljavlja na področju kulture kot spletišče različnih umetnosti, ki obiskovalcem odkriva preteklost in nanje naredi trajen vtis.

V nadaljevanju vam predstavljamo vključenost Ljubljanskega gradu v trajnostne zgodbe ter dejavnosti, ki jih izvajamo, da bi prispevali k našemu skupnemu dobremu.

Ljubljanski grad z dronom. Foto: arhiv LG

Okoljski znak Zeleni ključ

Ljubljanski grad, kot osrednja turistična zanimivost Ljubljane in Slovenije, je leta 2020 pristopil k Zelenemu ključu, vodilnemu standardu odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.
Tako smo se zavezali k spoštovanju meril, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE.
Ljubljanski grad si kot spomenik kulturnega pomena z izpolnjevanjem različnih okoljskih meril prizadeva ohranjati kulturno dediščino, skrbeti za turistično infrastrukturo in razvijati trajnostno turistično ponudbo. Z vsakodnevnimi odločitvami pa delovati kot dober gospodar.

Trajnostni vidik poslovanja je vpet v poslovanje Ljubljanskega gradu. Z njim so zaznamovani:
-    okoljsko upravljanje: z okoljsko politiko smo se zavezali k spoštovanju in ohranjanju zelenega okolja, v katerem delujemo;
-    vključenost osebja: k odgovornemu trajnostnemu delovanju spodbujamo vse zaposlene z igrivimi napisi na nalepkah (več v nadaljevanju). K osebju prištevamo tudi zunanje partnerje, dobaviteljev in vse, ki so na dnevni ravni vpeti v delovanje gradu. Organiziramo svoje čistilne akcije in se udeležujemo čistilnih akcij v okviru Mestne občine Ljubljana, ki še dodatno pripomorejo k lepšemu in čistejšemu okolju;
-    informiranje gostov: glede na letno število obiskovalcev, ki presega milijon, je skrb za njihovo dobro počutje naša prednostna naloga. Obiskovalce usmerjamo k uporabi pitnikov, k trajnostnemu dostopu na grad peš ali s tirno vzpenjačo, k sprehodu po Grajskem griču, k dajanju pobud;
-    voda: obiskovalce usmerjamo k uporabi pitnikov, ki so na gradu nameščeni na več lokacijah, zaposlene pa k varčni porabi vode, katere porabo tudi redno spremljamo;
-    pranje in čiščenje: glede na vse grajske površine je uporaba čistilnih sredstev in tudi toaletnih pripomočkov z ustreznim okoljskim znakom ena od temeljnih usmeritev;
-    odpadki: na gradu ves čas osveščamo uporabnike o pravilnem ločevanju odpadkov, pri dogodkih pazimo na ustrezno embalažo;
-    energija: varčevanje z energijo je pomembna dolžnost slehernega zaposlenega na gradu. Vsi sistemi in naprave so redno vzdrževani in pregledovani, poraba elektrike se spremlja na mesečni ravni;
-    hrana in pijača: tako kot Ljubljanski grad so tudi naši partnerji ponudniki gostinskih storitev zavezani k uporabi živil, ki imajo okoljski znak, oznako pravične trgovine ali izhajajo iz lokalnega območja ter si prizadevajo za zmanjšanje odvržene hrane ter ponujajo pester nabor zelenjavnih/veganskih jedi;
-    notranje okolje: v javnih prostorih in restavracijah je kajenje prepovedano;
-    zelene površine: Ljubljanski grad stoji na Grajskem griču in je obdan z zelenimi površinami. Na Grajskem griču je tudi Grajski vinograd, znotraj obzidja pa zeliščni vrt;
-    korporativna družbena odgovornost: Poleg skrbi za zadovoljne in zdrave zaposlene veliko aktivnosti usmerjamo tudi k različnim ciljnim skupinam lokalnega prebivalstva, še zlasti ranljivim skupinam, ki jim omogočamo ogled gradu ali zanje priredimo ogled katerega izmed svojih pedagoških programov, predstav (na primer sodelovanje z junaki tretjega nadstropja) …  
-    aktivnosti v naravi: obiskovalcem gradu so na voljo podatki o bližnjih parkih, možnostih najema ali izposoje koles. Grajski grič je zelena oaza nad mestom, ki je namenjena sprehodom, teku, kolesarjenju ter rekreaciji na orodjih športnega otoka. Naša turistična ponudba omogoča interaktiven ogled griča z aplikacijo Modrosti o grajski trti in vinu ter pustolovsko igro Friderik in lov na zaporniško številko;
-    administracija: skrbimo za varčno porabo pisarniškega materiala, digitalizacijo poslovnih procesov. Uporabljamo vedno manj tiskovin in več digitalnih vsebin. Pri javnih naročilih upoštevamo zelena naročila.

Več o samem certifikatu Zeleni ključ si lahko preberete tudi na https://www.zelenikljuc.si/

greenkey logo

foto zeleni kljuc

Vključenost Ljubljanskega gradu v Zeleno shemo slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalno orodje za vpeljevanje trajnostnega turizma v poslovanje destinacij in turističnih podjetij, ki deluje pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.
Je certifikat kakovosti, s katerim označujemo izpolnjevanje širokega spektra zahtev na področju trajnostnega turizma. Shema je orodje za oceno in tudi za izboljšanje trajnostnega delovanja.

Več o shemi: https://www.slovenia-green.si/sl/o-slovenia-green/

foto slovenia green

Ljubljanski grad s čisto svojo trajnostno zgodbo: Think. Act. Share.

Trajnostna strategija je na Ljubljanskem gradu vizualno predstavljena z napisi THINK, ACT in SHARE. THINK obiskovalce in zaposlene spodbuja k razmišljanju ter zavedanju o pomenu trajnosti. ACT nagovarja k aktivni udeležbi in uresničevanju zastavljenih ciljev in ukrepov. SHARE pa vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Ljubljanskega gradu.

Trajnostno vizijo Ljubljanskega gradu vsebujejo tri področja: menedžment, okolje in skupnost.


Menedžment

Ljubljanski grad s prenovo, ki je večinoma že končana, postaja primer dobre prakse, ki izhaja iz dejstva, da ves čas sledi trendom, in je zgled, kako se ob obnovi tako starega objekta z vztrajnostjo in iskanjem najprimernejših rešitev zmanjšujejo vplivi na okolje in tako prispeva k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. Z ustvarjanjem novih programov, ki so z vidika okolja nezahtevni, krepi svojo lokalno in mednarodno prepoznano vlogo v glavnem mestu, ki je samo po sebi vzor in primer odličnega reševanja vseh okoljskih vprašanj. To se je izrazilo tudi v nazivu zelena prestolnica Evrope, katerega nosilka je bila Ljubljana že leta 2016.

Svojo vizijo in vodilno vlogo pri povezovanju kulturne dediščine in turizma širi – SHARE – v lokalnem in tudi v mednarodnem okolju.


Okolje

Optimalno zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, kako zmanjševati porabo energije in vode, je med glavnimi nalogami – THINK –, ki jim Ljubljanski grad sledi pri ustvarjanju novih programov in tudi pri obnovah – ACT –, ki so že realizirane. Na zanimiv način kaže svojo usmeritev tudi ves čas obnove, saj je zavedanje negativnih vplivov na okolje vse večje. Tako je vzor tudi za vse ostale, ki se odločajo za podobne ali enake poti – SHARE.

SAVE WATER.
•  Don't flush the loo more than you have too.
•  »Zap the tap.«                  
•  If anything leaks, be the first to report.

Poraba vode

•  Redno spremljamo porabo vode; osebje sproti ugotavlja večja odstopanja in določi potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
•  Zaposleni redno pregledujejo stanje prostorov in drugih javnih površin. Ob puščanju ali drugih nepravilnostih v vodovodnem sistemu se hitro odzovemo in odpravimo težave.
 
REDUCE ENERGY.            
•  Turn the lights off when leaving the work place.

Energetska poraba

•  Pred leti smo se odločili za večjo investicijo v varčne LED-sijalke in jih namestili povsod, kjer je bilo mogoče, danes je takšnih približno 90 odstotkov vseh svetil na Ljubljanskem gradu. Na mestih, kjer je bilo mogoče, smo namestili senzorje za samodejno prižiganje in ugašanje luči.
•  Pred leti smo postavili banko ledu, ki nam omogoča, da za hlajenje prostorov porabimo bistveno manj energije.
•  Redno spremljamo porabo različnih virov energije; če s pomočjo osebja ugotovimo večja odstopanja, določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
•  Če popravilo električnih naprav ni mogoče ali ni smotrno, jih zamenjamo z energetsko varčnimi. Ob okvarah električnih naprav preverimo možnosti popravila. Če se izkaže popravilo za nesmotrno, se odločimo za nakup energetsko varčne nadomestne naprave. Za večje energetske porabnike zagotavljamo redne preventivne preglede, s čimer zagotavljamo neprekinjeno optimalno delovanje.
 
RECYCLE WASTE
Najlažje obvladujemo ravnanje z odpadki, če jih sploh ne proizvajamo. Se pa popolnoma zavedamo, kako nemogoče je to. Največ lahko naredimo s tem, da odpadke recikliramo, zato je na vsakem košu označba, ki nam olajša recikliranje.


Skupnost (zaposleni/najemniki/dobavitelji/lokalna skupnost)

Z mislijo – THINK – na lokalne ponudnike med gosti predstavljamo lokalne izdelke, storitve in doživetja ter s tem aktivno pripomoremo k njihovemu uspešnemu poslovanju.

Na Ljubljanskem gradu imamo tri najemnike s področja gostinstva, ki za naše skupne goste izbirajo – ACT – najboljše lokalne izdelke in storitve, s čimer so gostje deležni neponovljivih doživetij z lokalnim pridihom. Z gosti delimo – SHARE:

•  lokalno pridelana živila in pijačo,
•  edinstveno priložnost dostopa do pitne vode iz pitnikov,
•  podatke o peš poteh in o možnostih raziskovanja mesta peš ali s kolesom,
•  podatke o lokalnih ponudnikih izletov in ekskurzij v Ljubljani in Sloveniji.

Zaposleni na Ljubljanskem gradu skrbimo za uresničevanje osnovne vizije Ljubljanskega gradu, zato odgovorno vodimo kadrovsko politiko:

•  s skrbnim izborom vseh novo zaposlenih, študentov in zunanjih sodelavcev,
•  z rednimi dopolnitvami standardov dela, ki vsem zaposlenim omogočajo delo po enakih normativih,
•  s ciljnim vodenjem in motiviranjem zaposlenih,
•  s preverjanjem zadovoljstva zaposlenih z vsakoletno anketo,
•  z obojestranskim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti.

Naš cilj je zaposlovati najboljše in jim zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo – ACT.

Na Ljubljanskem gradu – v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Ljubljana in Zvezo društev likovnih umetnikov – ponujamo raznolik nabor razstav. Z glasbenim društvom Etnobeat, zavodom Godibodi in javno ustanovo Imago Sloveniae ter še nekaterimi drugimi pa sodelujemo pri kulturnih prireditvah s področja glasbe.

S tem promoviramo slovensko kulturo in goste spodbujamo k širjenju – SHARE – kulturnih doživetij.