Na vsebino

Vodja službe za obratovanje tirne vzpenjače M/Ž

25. marec 2016

Delovno mesto: vodja službe za obratovanje tirne vzpenjače M/Ž

Rok za prijavo: 4. 4. 2016

Število prostih delovnih mest: 1

Opis del in nalog:

upravljanje z vzpenjačo, nadzorovanje nad zagotavljanjem varnostnih ukrepov pri uporabi naprav in orodja, predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, spremljanje zakonodaje iz področja službe,  priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe, pregledovanje in likvidiranje računov s področja službe in nadzor nad porabo sredstev službe, izvajanje in vodenje postopkov javnih naročil s področja službe, dnevno nadzorovanje izvajanja navodil za izpolnjevanje pogojev za obratovanje vzpenjače, vodenje dnevnika obratovanja ter zapisnika tedenskih in mesečnih pregledov obratovanja vzpenjače, nadzorovanje vodenja zapisnika dnevnih pregledov pred in po uporabi, zagotavljanje tehničnih pregledov pooblaščenih strokovnjakov, obveščanje pogodbenih vzdrževalcev o potrebnih večjih popravilih in nadzor nad njihovim delom, izvajanje potrebnih ukrepov pri motnjah ali nesrečah, izvajanje periodičnih vaj reševanja v primeru ponesrečenih ali ogroženih ljudi, vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo;

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja

Smer: strojna, gradbena, tehnična ali druga ustrezna

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:

- zdravstvena sposobnost za delo na višini,

- nekaznovanost (posameznik ne sme biti pravnomočno obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja),

- vozniški izpit B kategorije;

Druga potrebna dodatna znanja, kompetence:

- vodstvene sposobnosti,

- znanje računalniških programov s področja dela,

- poznavanje postopkov javnega naročanja,

- znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni;

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Delovni čas: dvoizmensko delo,neenakomerno razporejen delovni čas,delo ponoči,delo ob nedeljah,delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost;

Način prijave kandidatov: pisna vloga z življenjepisom in dokazili v Službo za kadrovske in splošne zadeve (klasična pošta na naslov Javni zavod Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali e-mail na: damjana.sekernik@ljubljanskigrad.si)