Na vsebino

Vodja finančno računovodske službe (prijava do 3. 5. 2018)

23. april 2018

Delovno mesto: VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: vodenje finančno računovodskega poslovanja zavoda, predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje izvajanja dela službe, spremljanje zakonodaje iz področja službe, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe, pregledovanje in likvidiranje računov s področja službe in nadzor nad porabo sredstev službe, opravljanje nadzora nad obračunavanjem, kontiranjem in knjiženjem plač, avtorskih in podjemnih pogodb, podajanje mnenj direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda, ter skrb za finančno in likvidnostno stanje, obveščanje direktorja in vodij služb o mesečnih bilancah, stanju obveznosti in terjatev, izdelovanje zaključnega računa, premoženjske bilance, poročanje za namene statistike finančnih računov, obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb, izdelovanje zahtevkov za potrdila o plačanih dajatvah DURS-u, izdelovanje poročil in posredovanje podatkov o obračunu letne dohodnine DURS-u, vodenje registra osnovnih sredstev in priprava podatkov za inventurne komisije, kontroliranje obračuna davka na dodano vrednost, vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo ter nadomeščanje direktorja v času njegove odsotnosti na podlagi posebnega pooblastila.

Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2
Smer: ekonomska ali druga ustrezna smer

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje postopkov javnega naročanja,
- vodstvene sposobnosti.


Posebni pogoji: delo z računalnikom.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni

Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: od 23.4.2018 do 3.5.2018

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si