Na vsebino

Samostojni strokovni sodelavec za kadrovske in splošne zadeve

19. marec 2019 Rok za prijavo: 29. marec 2019

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravljanju internih aktov, analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, izvajanje del kadrovskega, splošnega in pisarniškega poslovanja, vodenje in upravljanje s postopki hrambe in arhiviranje dokumentarnega in arhivskega gradiva ter postopkov e-arhiviranja, sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil zavoda, priprava programov strokovnih izobraževanj zaposlenih, priprava programov promocije zdravja na delovnem mestu, organiziranje zdravniških pregledov delavcev, tečajev varstva pri delu in požarne varnosti ter izobraževalnih seminarjev, vodenje evidenc s področja izobraževanja, zaščitne opreme, zdravniških pregledov, službenih telefonov, opravljanje vseh del v zvezi z delovanjem nadzornih organov zavoda (svet zavoda in strokovni svet), prijavljanje podatkov pri zunanjih institucijah, pripravljanje podatkov za obračun plač ter izplačil pogodbenih in ostalih začasnih delavcev, pripravljanje pogodb o zaposlitvi in podjemnih pogodb, pripravljanje odločb, sklepov ter drugih individualnih aktov s področja delovnih razmerij, urejanje arhiva službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja); Smer: pravna, upravna, družboslovna ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti
Funkcionalna in specialna znanja: znanje računalniških programov s področja dela, poznavanje postopkov javnega naročanja, strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom

Posebni pogoji: delo z računalnikom
Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Delovni čas: praviloma enoizmensko delo
Trajanje zaposlitve: določen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Prijava na razpis: 19. 3. – 29. 3. 2019
Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si