Na vsebino

Strokovni delavec hostla

17. maj 2021 Rok za prijavo: 25. maj 2021

Opis delovnega mesta: izvajanje zahtevnejših del iz področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, vodenje in upravljanje s sistemom oddaje namestitev, rezervacijskim sistemom in izdaja namestitvenih kapacitet ter spremljanje in izvajanje poprodajnih aktivnosti, sprejemanje in potrjevanje naročil, najav in rezervacij namestitvenih kapacitet ter evidentiranje storniranih rezervacij, izvajanje del na recepciji (sprejemanje, evidentiranje in informiranje obiskovalcev) ter vodenje evidence in statistik zasedenosti namestitvenih kapacitet, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju strategije trženja in pospeševanja prodaje namestitvenih kapacitet, opravljanje vseh del informacijske pisarne: posredovanje informacij o delovnem času, splošne informacije, o prireditvah, posredovanje promocijskih gradiv, načrtovanje, organiziranje in vodenje vseh del blagajniškega poslovanja, priprava zaključkov blagajn ter izdelava poročil blagajniškega poslovanja, sodelovanje pri pripravi in izvedbi gostinskih pogostitev za goste hostla in druge zaključene skupine, upravljanje z gostinsko in receptorsko zalogo in vodenje evidence zalog, koordinacija in razporejanje dela zaposlenih na recepciji, opravljanje del splošnega in pisarniškega poslovanja ter drugih administrativnih nalog službe, oblikovanje, spremljanje in vodenje baz podatkov in evidenc iz delovnega področja službe, urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s področja dela službe ter urejanje arhiva službe, samostojno opravljanje drugih del iz delovnega področja službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.  

Zahtevana stopnja izobrazbe: višješolska izobrazba VI (prejšnje), višja strokovna izobrazba oz. 1. bolonjska stopnja; Smer: družboslovna, ekonomska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje področja blagajniškega poslovanja,
-    poznavanje postopkov javnih naročil,
-    veščine poslovnega komuniciranja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na višješolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 17. 5. 2021 – 25. 5. 2021

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času, stalna pripravljenost.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si