Na vsebino

Strokovni delavec za kuhinjo Hostla

11. avgust 2021 Rok za prijavo: 19. avgust 2021

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta:
Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov organizacijske enote, priprava kratkoročnih in dolgoročnih načrtov kuhinjskega dela obrata, nabav opreme in naprav za nemoteno delovanje kuhinjskega dela obrata, vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadzorovanje izvajanja dela osebja kuhinje, naročanje in prevzemanje blaga in živil za pripravo obrokov kuhinje ter vodenje evidence porabe in zalog blaga, nadzor procesov dela v kuhinji za doseganje standardov kakovosti in izvajanje ukrepov za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo organizacijske enote, priprava jedilnih listov, načrtovanje dnevnih menijev ter izračuni količin za posamezna jedila ali obroke, spremljanje strokovnih novosti in prehrambenih smernic načinov prehranjevanja in uporabo le-teh, razdeljevanje živil in jedi na posamezne obroke, garniranje in dekoriranje jedi, poznavanje in uporaba receptov za posamezne jedi, poznavanje normativov za porabo živil in za posamezne obroke gotovih jedi ter poznavanje in upoštevanje prehrambenih vrednosti živil, nadzor nad higieno in čistočo kuhinje (sanitarni režim kuhinje) ter skrb za ustrezno hrambo živil, vzdrževanje osebno higieno ter zagotavljanje higiene in urejenosti kuhinje ter odgovornost za izvajanje predpisov sistema HACCP pri pripravi zahtevnejših jedi pri rednih in izrednih obrokih, skrb za pravilno uporabo kuhinjskih naprav in opreme ter njihovo vzdrževanje, priprava podatkov za dnevni obračun porabljenih živil ter vodenje evidenc o izdanih obrokih hrane, porabi živil in zalog, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom ter predpisov HACCP, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: višja strokovna izobrazba VI. ali nacionalna poklicna kvalifikacija »Menedžer za področje hrane in pijač«; Smer: gostinska ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 - znanja iz področja HACCP,
 - komunikacijske in organizacijske spretnosti,
 - poznavanje tehnologije priprave hrane,
 - znanja računalniških programov s področja dela,
 - poznavanje higienskih in tehničnih predpisov s področja dela

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na višješolski ravni
Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije
Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 11. 8. – 19. 8. 2021

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo v manj ugodnem delovnem času.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si