Na vsebino

Strokovni sodelavec za tehnične zadeve

19. maj 2021 Rok za prijavo: 27. maj 2021

Opis delovnega mesta: izvajanje najzahtevnejših del iz delovnega področja organizacijske enote, neposredna pomoč pri vodenju, načrtovanju in organiziranju dela službe, sodelovanje pri koordiniranju dela tehničnih ekip, opravljanje del splošnega in pisarniškega poslovanja ter drugih administrativno tehničnih nalog organizacijske enote, sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja službe, sodelovanje pri izvajanju oddaje javnih naročil blaga, storitev in gradbenih del zavoda, oblikovanje, spremljanje in vodenje baz podatkov in evidenc iz delovnega področja službe, vodenje energetskega knjigovodstva, sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov investicijskega vzdrževanja, nakupa opreme, obnove kulturne dediščine ter prijave na javne razpise, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju nabave opreme, blaga in naročanju storitev s področja organizacijske enote, vodenje evidenc pisarniškega materiala in drobnega inventarja službe ter sodelovanje pri nabavi materiala in opreme za izvajanje delovnega procesa službe, priprava dokumentacij za pridobitev uporabnih, gradbenih in drugih dovoljenj, urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s področja dela službe ter urejanje arhiva in fotodokumentacije službe, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših del iz delovnega področja službe, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska izobrazba VII/1 (prejšnje) oz. visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja); Smer: ekonomska, gradbena, tehnična ali druga ustrezna smer
Zahtevane delovne izkušnje: 2 leti

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    organizacijske in komunikativne sposobnosti,
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    poznavanje postopkov javnega naročanja.

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
Posebni pogoji: delo z računalnikom
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 19. 5. – 27. 5. 2021

Delovni čas: praviloma enoizmensko delo, občasno delo na domu

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si