Na vsebino

Glavni vzdrževalec

09. november 2022 Rok za prijavo: 19. november 2022

Delovno mesto: GLAVNI VZDRŽEVALEC    

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: izvajanje manjših popravil pri rednem vzdrževanju stavb, prostorov, opreme in naprav,  izvajanje drugih vzdrževalnih del (beljenje, barvanje, čiščenje okolice, idr.), koordiniranje dela z izvajalci obrtniških in drugih del tekočega vzdrževanja, obveščanje o stanju objektov, prostorov, opreme in naprav ter pravočasno obveščanje o potrebnih večjih popravilih, izvajanje vseh manipulativnih del (prevozi blaga in oseb), redno (dnevno, tedensko, mesečno) preverjanje stanja objektov, prostorov, naprav in opreme, organiziranje odvoza odpadnih materialov na ustrezno deponijo, vodenje evidenc orodja, opreme in blaga, s katerim razpolaga služba, nabava materiala za izvajanje manjših popravil, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: srednja splošna ali strokovna izobrazba, V.; Smer: tehnična smer

Zahtevane delovne izkušnje: 1 leto

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
-    znanje računalniških programov s področja dela,
-    program usposabljanja hišnik vzdrževalec,
-    usposobljenost za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na srednješolski ravni.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 3 mesece;

Rok za prijavo: 9. 11. 2022 – 19. 11. 2022

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, stalna pripravljenost.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si