Na vsebino

Tehnični vodja za podporo programom

13. december 2022 Rok za prijavo: 23. december 2022

Delovno mesto: TEHNIČNI VODJA ZA PODPORO PROGRAMOM

Število prostih delovnih mest: 1

Opis delovnega mesta: vodenje, koordiniranje, razporejanje in nadziranje dela tehnične ekipe (lučne, tonske, scenske in video) zadolžene za podporo programom, pripravo in tehnično izvedbo dogodkov, sodelovanje pri načrtovanju, spremljanju, organiziranju in nadzorovanju delovnega časa oddelka, koordiniranje dela tehnične ekipe z ostalimi tehničnimi ekipami in drugimi službami zavoda, predlaganje letnega programa dela in poročanje o delu službe, pripravljanje analiz, informacij, letnih poročil, planov, strokovnih gradiv za javne razpise in drugih gradiv s področja svojega dela, priprava in skrb za realizacijo vseh pogodb s področja službe, dežurstvo na prireditvah, izdelovanje tehničnih načrtov multimedijskih dogodkov (manjšega obsega), pripravljanje, upravljanje in kontroliranje multimedijskih naprav ter pripravljanje planov vzdrževalnih del in nakupa tehnične opreme, izvajanje postavitev multimedijske in druge (lučne, tonske, scenske) opreme in pripomočkov za izvedbo dogodkov, naročanje periodičnih preventivnih pregledov tehnične opreme in nabava blaga, materiala in opreme, vodenje in arhiviranje predpisane tehnične dokumentacije iz svojega delovnega področja, dosledno upoštevanje predpisov varstva pri delu in varstva pred požarom, opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za nemoteno delovanje organizacijske enote po navodilih vodje službe, po nalogu direktorja opravljanje drugih nalog v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda in strokovno usposobljenostjo.

Zahtevana stopnja izobrazbe: visokošolska univerzitetna izobrazba VII/2 (prejšnje) oz. magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- znanje računalniških programov s področja dela,
- poznavanje avdio video komponent in elementov,
- poznavanje scensko svetlobnih elementov
- vodstvene in komunikativne sposobnosti,
- usposobljenost za delo z dvigali.

Posebni pogoji: zdravstvena sposobnost in sposobnost za delo na višini, delo z računalnikom.

Druge zahteve oz. znanja: vozniški izpit B-kategorije

Znanje tujih jezikov: znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni.

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, poskusno delo 5 mesecev;

Rok za prijavo: 13. 12. 2022 – 23. 12. 2022

Delovni čas: neenakomerno razporejen delovni čas, delo ob nedeljah, delo ob dnevih, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Način prijave kandidatov: vloga z življenjepisom v Službo za kadrovske in splošne zadeve na e-mail: nika.valentincic@ljubljanskigrad.si