Na vsebino

Javno naročilo "Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje dveh (2) let"

21. november 2022

NASLOV JAVNEGA NAROČILA: Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje dveh (2) let
VRSTA JAVNEGA NAROČILA: Javno naročilo blaga
ŠTEVILKA POSTOPKA: JN 05-2022
DATUM: 21.10.2022
ROK ZA ODDAJO VLOG: 6. 12. 2022, do 10.00

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/e-oddaja.