Na vsebino

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Javni zavod Ljubljanski grad
Grajska planota 1
p. p. 72
SI – 1001 Ljubljana
Odgovorna uradna oseba Mateja Avbelj Valentan, direktorica
Datum prve objave kataloga 01.03.2011
Datum zadnje spremembe 10.1.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.ljubljanskigrad.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Zavod organizira in izvaja kulturne, umetniške, turistične in druge prireditve z namenom oblikovanja celovite kulturne in turistične ponudbe. Zavod trajno in nemoteno zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve na vseh kulturnih področjih: gledališče, glasba, likovne in intermedijske umetnosti, muzejske, posredniške in druge dejavnosti. Kot stalni muzejski postavitvi delujeta Virtualni grad in stalna razstava Slovenska zgodovina. V okviru svojega poslanstva zavod ohranja in promovira materialno in nematerialno dediščino Ljubljanskega gradu.

Zavod načrtuje, oblikuje in trži celovito turistično ponudbo na območju Ljubljanskega gradu in grajskega griča. V okviru turistično informacijskega centra zavod informira obiskovalce o vseh dogodkih na tem območju. Zavod upravlja s tirno vzpenjačo. Zavod programsko povezuje javne kulturne zavode, turistična društva ter druge izvajalce kulturnih in turističnih prireditev, ki so v javnem interesu.

I. Podatki o organih javnega zavoda

Direktorica: Mateja Avbelj Valentan

Svet Ljubljanskega gradu
Predsednica sveta: Tanja Dodig Sodnik
Podpredsednica sveta: Polona Novak
Člani: dr. Marta Bon, Ludvik Bagari, Nika Valentinčič

Strokovni svet Ljubljanskega gradu
Predsednik sveta: Blaž Peršin
Podpredsednica sveta: Katarina Damjanov
Člani: Janoš Kern, Irena Vesel, Nace Koncilja, Helena Tϋrk

II. Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

1. Služba za program
2. Služba za trženje
3. Služba za odnose z javnostmi
4. Služba za kadrovske in splošne zadeve
5. Finančno računovodska služba
6. Služba za tehnične zadeve
7. Služba za obratovanje tirne vzpenjače
8. Služba za hotelske namestitve in gostinstvo

Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba Janja Rozman, vodja službe za odnose z javnostmi
E: janja.rozman@ljubljanskigrad.si
T: 01 306 42 15
F: 01 306 42 64

 

2.c Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Javnega zavoda Ljubljanski grad
 

Notranji predpisi

 

Državni predpisi

Zakoni

 • Obligacijski zakonik
 • Stvarnopravni zakonik
 • Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o finančni upravi
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o davku od dobička pravnih oseb
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o deviznem poslovanju
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
 • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 ter naslednji
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o medijih
 • Zakon o minimalni plači
 • Zakon o omejevanju porabe alkohola
 • Zakon o plačilnih storitvah in sistemih
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
 • Zakon o pravdnem postopku
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
 • Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
 • Zakon o prispevkih za socialno varnost
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o računskem sodišču
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • Zakon o tajnih podatkih
 • Zakon o trošarinah
 • Zakon o urejanju trga dela
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o varstvu potrošnikov
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

Pravilniki

 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
 • Pravilnik o priznani obrestni meri
 • Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju
 • Pravilnik o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev za obresti in dividende ter o načinu in rokih predlaganja obrazca davčnemu organu
 • Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
 • Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
 • Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
 • Pravilnik o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

Uredbe

 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 • Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
 • Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
 • Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
 • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
 • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
 • Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
 • Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Sklepi

Standardi

 • Slovenski računovodski standardi

Navodila

 • Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna
 • Navodilo o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitev pravnih oseb javnega sektorja in občin
 • Navodilo o obrazcih in načinu izvajanja deviznih plačilnih navodil
 • Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah
 • Navodilo o načinu, postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov

Kolektivne pogodbe

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Kodeksi

 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

 

Predpisi EU

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam dokumentov

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ /

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna na spletnem mestu http://www.ljubljanskigrad.si ob vsakem času. Informacije v pisni obliki so fizično dostopne (po predhodni najavi) vsak delavnik na sedežu zavoda.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov  Odpiralni in obratovalni časi
   Ceniki

 

5. Pooblaščena oseba JZ Ljubljanski grad za varstvo osebnih podatkov

Nika Valentinčič

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate na:

Telefon: 01 306 42 40

Email: kadrovska-sluzba@ljubljanskigrad.si

 

6. Zaupnik za prijavo kršitev v Javnem zavodu Ljubljanski grad

Marko Brunskole

Notranja pot za prijavo na telefon: 01 306 42 38,
email: prijava@ljubljanskigrad.si;
Obrazec za notranjo prijavo: TUKAJ
Informacije o zunanji poti prijave: https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/prijava-korupcije/